The Sausage Machine

november 12, 2010

De ELO in Vlaanderen. Acceptation of the LMS. Research-in-progress by Cindy De Smet #owd10 #wbpc10

PhD-student UGent Cindy De Smet gaf deze presentatie op Dé Onderwijsdagen 2010 in Utrecht. #owd10

English version: Acceptation of the LMS by the secondary school teacher by Smetty Presentations.

Both presentations in the running for The World’s Best Presentation Contest 2010 on SlideShare! #wbpc Vote! Following. 

Advertenties

augustus 30, 2010

Hoe ik met Miss Universe in de krant kwam. Check It Out! Read It Now!

 

Raar maar echt waar. Een blogstukje uit The Sausage Machine verscheen als hoofdartikel in de allereerste editie van … De Edublogs Daily

Uitgekozen door ‘het systeem’. Wow, een ‘systeem’ dat de crowd incalculeert. Of: de homo zappiens respecteert. Hoera! Hoezo? Intro: ziedaar! The system itself: paper.li. Tja, I Tweet, Therefore I Am … (citaat en link via De Edublogs Daily van 29 augustus 2010). U2?

Een greepje uit de editie 30 augustus 2010 van De Edublogs Daily: Patrick Koning met De invloed van technologie op leren, Jan Seurinck op zoek naar bloggers, André Manssen over Arendsoog en Witte Veder, en het zoveelste waarschuwende lijstje aan het adres van ‘domme’ docenten … van mensen die het allemaal (beter willen) weten. 

Meer Daily. Sinds een tijdje promoot en volg ik ook The Hans Mestrum Daily. Heerlijk, mijn twee nieuwe kranten, bij mijn ochtendkoppen koffie. Ik zweer bij mijn Goudmerk, bonen, sinds vele jaren.

augustus 16, 2010

Unexpected in a Wiki since Der Dieren Palleys (16e eeuw)

Filed under: Uncategorized — janien @ 10:05 am
Tags: , , ,

 Via Taalpost van 17 april [2009] ontdekte ik een prachtwiki van studenten oudere Nederlandse letterkunde van de Radboud Universiteit Nijmegen o.l.v. prof. dr. Johan Oosterman: Website over een zestiende-eeuwse dierenencyclopedie, in 1520 uitgegeven door de Antwerpse drukker Jan van Doesborg. Cool Region Arnhem Nijmegen brengt het definitelycoole nieuws over de ontsluiting 2.0 van een middeleeuws niet zo bekend boek. Ik citeer:

In 1520 verscheen Der Dieren Palleys, een Nederlandse bewerking van de Latijnse Hortus Sanitatis uit 1491. Deze laatmiddeleeuwse ‘literaire zoo’ is niet erg bekend, ook niet onder letterkundigen. Maar daarin komt verandering, want studenten Nederlands van de Radboud Universiteit Nijmegen werken aan een populairwetenschappelijke bloemlezing. En dat doen ze op ‘wiki-wijze’.

 Johan Oosterman, hoogleraar Oudere Nederlandse letterkunde aan de Radboud Universiteit, stelde Der Dieren Palleys centraal in een mastercollege dat draaide om de vraag: wat komt er kijken bij de uitgave van een middeleeuws boek voor een modern publiek? Een van de eerste dingen die moeten gebeuren, is: het transcriberen van zestiende-eeuwse letters naar hedendaagse letters. Dat deden de studenten via een wiki-pagina.

In English: Mediaeval Book Made Public in the ‘Wiki-Way’.

Als smaakmaker geef ik enkele gekopieerde fragmenten en afbeeldingen uit Der dieren palleys, de 16e-eeuwse dierenencyclopedie, van de wiki van de studenten van prof. dr. Johan Oosterman. Volgende passage koos ik uit Mens, de opener van het hoofstuk Landdieren. Heerlijk, toch, dat dit boek voor iedereen toegankelijk is geworden! Ik las al de lemma’s 1 Mens, 2 Lammeken en 44 Cocodrillus. Heel mooi! De lemma’s presenteren een mengeling van anatomische beschrijving, vindplaats, gedragsanalyse, medicinale toepassingen*, citaten uit andere oude werken, gastronomische bereidingen. (En ja, ik laat me weer eens gaan, zo mooi dat de uitgave is, zo gloeiend boeiend. Zo toegankelijk gemaakt! Met dank aan prof en studenten! [n.v.d.r. Ook Marie-José Klaver was enthousiast, merk ik vandaag, 16-08-2010.]

*Zoals uit Lammeken. Een bereiding tegen epilepsie (afbeelding verkleind voor TSM):

Auicenna

Dat bloet van eenen lam gemengelt
met wijn ende dan gedroncken ghenee
set die vallende siecte
¶ Dat rentsel van een lam geneest al
le fenijnighe beeten (Verderlezen: tegen nierstenen …)

Speciaal voor mijn kleinzoontjes kopieer ik de afbeelding van Cocodrillus:

Citaat geselecteerd uit Mens, … met een machtige beschrijving van het brein. Of moet ik beter zeggen: de geest, the mind, de ziel? Hullep, J/!

DIe mensce is
gescapen omte
besitten dat ewi
ge goet daerom
is die mensce
beter dan de bee-
sten die dat hooft hebben ter er
den want si anders niet en begee
ren dan aertsche dingen die tot
ten lychaem behoren als eeten/ drinc
ken/ slapen. Ende die mensche
draget dat hooft opwaert op
dat hi na dat opperste goet zijn
sinnen altijt hebben sal om dat
ghecrighen/ welcke sinnen zijn
al int hooft ghestelt. Ende der
sinnen sijn .x. Die eerste zijn die
v. binnenste sinnen. als Fanta-
sia die leghet vore bouen int
hooft Imaginatiua ende leget
beneden voren int hooft Cogi
tatiua leget midden bouen int
hooft Estimatiua leget mid-
del beneden int hooft. Memo
ria. leget achter int hooft. Ende
recht voren int hooft is een
plaetse daer wt comen die ander .v. ge-
meen sinnen. alsmen claerlijc sien mach
in dese figure Ende dye ghemeyn sinnen
die wten voorhoofte comen sijn dese.
Sien in die oghen. Ruecken in de na
se. Smaken in die tonghe. Horen in
die oren Gheuoelen ouer al dat lichaem

¶ Vanden dromen der menschen na
die natueren der complexien.

Als nv dye wtwendige sinnen gestopt
zijn door den slaep so crighen die menscen
somtijts veel dromen/ ende die dromen

|A4vb|

mens4hersenen

comen dicil wt dingen die de waken
de gheest nernstelijc ouerdacht heeft
want als die sinnen slapen dan ouer-
denct hi dicwil dat weder. ende dat hi be
gheerde/ oft daer hi na verlanget als hi
waket dat dunct he dat hi siet ofte
ghecriget. Ende oock comen die dromen
na die complexien der menschen
¶ Die melancolici seggen dat si somtijts
ghesien hebben vuyl dingen/ ende veruaer-
lijcke formen ende gedaentenisse der duue
len/ Ende dat comt alder meest als die hu
moren gheruert worden met medecij
nen ofte baden _ Den Colerijc droomt
van viere/ van orloge/ van doorslagen. etcetera

|B1ra|
¶ Den flegmatiken dromet meest dat si int
water zijn/ oft inden snee/ oft dat si honich
eeten/ ende so comet somtijts de suete fleg
ma druppen op haer tonghe.
¶ Den sanguinen dromet wt oueruloe
dicheyt des bloets van Aluen ofte cabou
terkens. Ende dye natuerlijcke meesters
segghen’dattet een voorbode is vander toe
comender passien gheheten Apoplexia.
daer om wert hem gheraden voor dat beste
dat si niet te veel eeten en sullen. ende absti
neren hem van vleesch eyeren en wijn de
al veel bloees ghenereren.
¶ Somtijts dromet den menigen in
ghelijkenisse als yemant in zijn bedde
pist ende ment op die strate staen. als den
kinder droomt dat si opter straten spe
len. ende dier gelijckeu. ¶ Somtijts ar
beyt die natuere inden slape om die nie
ren te purgeren/ so droomt hem van oncui
sheyt/ van cussen/ omhelsen/ van tasten
dat dicwil onbehoerlijcken is … (Meer)

Middeleeuws Nederlandstalig voer voor de wereld, ook voor docenten Nederlands en/of literatuur. En psychiaters. Meteen nog een modelvoorbeeld van samenwerken op een wiki.

In de serie #OP, gedateerd 14 mei 2009.

augustus 15, 2010

Setting our default to social (Ewan McIntosh over e-portfolio en LMS)

Education has for too long defaulted to secrecy, opaqueness and inward reflection on “what education is”. It’s time to change that default setting.

Met deze lead opent de Schotse edublogger Ewan McIntosh een pleidooi voor het wereldwijd delen door studenten en docenten van intellectuele arbeid. Omdat 

… the benefits of others serendipitously bumping into our content, our ideas and our pleas for help greatly outweigh the perceived risk or inconvenience of ‘losing’ a piece of ourselves to the vast online wastelands.

Een zienswijze die ik tenvolle deel. In volgende alinea houd ik het bij ‘visie’, de aangegeven algemene richting, in terugkoppeling naar het ontstaan van The Sausage Machine.
 
Wereldwijd leren en delen
Het was één van de ontstaansredenen, noem het voor de gelegenheid de default setting, van leerblog The Sausage Machine:
  • anders gaan leren op school door de muren van onze klaslokalen te slopen.
  • Het leren tijdens de Nederlandse les ( in 5 en 6 secundair) presenteren ‘zoals het was’,
  • rekening houdend met de infrastructurele en onze technologische mogelijkheden in onze school van toen (2007-2008).
  • Ook wilden we waar mogelijk leesportfolio’s of delen ervan (vakonderdeel literatuur) op het internet publiceren.
  • Alles in de hoop dat we met de belangstelling, kritiek en hulp van de ‘buitenwereld’ anders en beter zouden kunnen leren en werken: ‘connected’. 
We wilden ‘verder’ gaan dan het notoire ‘zoeken op het internet’, i-luisteren of het dankbaar inzetten van een op het internet ontdekt zeer bruikbaar filmpje. Uit de beslotenheid van de eigen klas breken, het ruime sop van het interactieve internet kiezen, daar wilden we voor gaan, in alle openheid en eerlijkheid. 

No limits on sharing!
Terug naar Ewan McIntosh. Concreet heeft hij het over e-portfolio’s en LMS. Hij roept studenten en docenten op om niet langer binnenmuurs te blijven met hun werk en realisaties. Slopen, die muren tussen klassen, hogescholen, universiteiten. Go global! Intellectuele arbeid kan niet langer angstvallig binnen gesloten kringen gehouden worden. E-portfolio’s zouden met de wereld moeten gedeeld.

In zijn pleidooi voor het www-delen van e-portfolio’s neemt Ewan McIntosh ook de learning management systemen (LMS-en, ELO’s) onder handen. Hij noemt ze zelfs antisociaal:

 private, closed networks that experts and co-learners in the ‘outside’ world cannot see or interact with. Sure, you can have an open blog that anyone can read and participate in, but you have to flick the switch first to go open. The default position is closed.
 
Eenzelfde gevoel overkwam/overkomt me bij die educatieve uitgevers die om hun methode te beschermen, omheiningen plaatsen: op het web enkel toegankelijk voor hun methodegebruikers.

Verloren leerkansen voor velen, verloren stemmen van kenners e.a. van overal die mee in de ‘conversatie’ zouden kunnen stappen, verloren crowdsourcing. Ik durf te veronderstellen dat ‘wereldwijde openheid’ de verkoop van hun methode niet schaadt, integendeel. Worden er wereldwijd minder (e-)boeken verkocht omdat er oneindig veel op het web gratis te lezen valt? Ik dacht dat er meer verkocht werden dan ooit. 

Ach, met de hete adem van de sociale media in de nek worden ook de ‘behoudende’ edu-uitgevers wel vanzelf in de richting van een meer sociale ‘default setting’ geblazen. Ik stop dus snel mijn geweeklaag,

en luister liever nog eens naar de mooie woorden in Schotse tongval van Ewan McIntosh:

Vodpod videos no longer available.

Crossposted on Edublogs.be.

Zeer interessante gerelateerde post

* bij expert Elke Das: bezuinigen.

 * George Siemens kondigt aan: Open Course – Personal Learning Environments, Networks, and Knowledge.

*  Update september 2010: bij Margreet van den Berg las ik de aankondiging van een Autumn school over open leermaterialen (6 tot 8 oktober 2010).

februari 17, 2010

Online games: ook getest op jonge kinderen!

Kerpoof en Moshi Monsters al gespeeld, beste kinderen en (groot)ouders?* Deze online games voor kinderen vanaf de kleuterleeftijd zijn prettig, educatief en veilig. Ik schreeuw dit niet zomaar: ik liet ze me door ICT-en-onderwijs-experten aanbevelen. Mijn argumenten haal ik bij de Nederlandse gamespecialist Margreet van den Berg en de Schotse edublogger Ewan McIntosh. Zij garanderen topkwaliteit! 

 Margreet van den Berg stelt voor van kinderen verhalen te laten vertellen met de tekeningen, stripverhalen of filmpjes die ze op Kerpoof kunnen maken.

 

Ewan McInstosh verwijst naar de statistieken: Moshi Monsters is met meer dan 10 mio spelers de snelst groeiende kindersite ter wereld.

Moshi Monsters is a world of adoptable monsters that combines adorable virtual pets with social online gameplay and educational puzzles for children. The puzzles test a variety of skills including basic maths, spatial awareness, logic, counting, anagrams and vocabulary. More than 10 million monsters have been created to date making Moshi Monsters one of the world’s fastest growing children’s sites.

Persbericht op RealWire.com, december 2009.

Mijn troetelmonster (virtual pet) heb ik gewoon Moshi genoemd. En op Kerpoof moet ik mijn eigenste koraalrif nog bijwerken …

* De posttitel verwijst naar het één-programma Ook getest op mensen met Marcel Vanthilt. Vanavond staan online games op het programma.

 UPdate1! Gerelateerd. Nog een specialist aan het woord! Trendmatcher tussen ICT en onderwijs Willem Karssenberg stelt het symposium UGame ULearn voor.

 UPdate2! Gerelateerd. Videogamesfestival, het enige in België! Voor gamers en niet-gamers, voor kinderen en hun oma’s! Uit de nieuwsbrief 17-02 van Villanella:

Het is bijna zover! Van 19 tem 21 februari wordt de Antwerpse cultuurtempel deSingel de place-to-be voor iedereen die de wereld der videogames wil ontdekken. 

Deze derde editie van GAMEZONE, het tweejaarlijkse festival over videogames, focust op de thema’s kunst en muziek en telt 2 dag- en 2 avondopeningen. Days & Nights

januari 23, 2010

Fw: Toolkit e-didactiek. Via KlasCement

Katrien De Groote brengt op KlasCement, de (Vlaamse) Facebook voor leraren, een nieuwe bijdrage: de link naar een ander onderwijsportaal, het Nederlandse Ruud de Moor Centrum. Het gaat om een kennisbank met hulpmiddelen voor diverse vakken. In haar beschrijving focust Katrien De Groote op de Toolkit e-didactiek. Met de Leraardingen van Gerard Dümmer nog in het achterhoofd geef ik deze tip van KlasCement graag door.

  Portaal RDMC

Als KC-fan, ICT-liefhebber en mijn motto getrouw – er kunnen niet genoeg ‘lijstjes’ geproduceerd – ruim ik dus plaats voor de e-tip van Katrien. Hopelijk vinden onderwijzers, leraren, docenten, studenten, opleiders, …, hier hun gading. En/of alleszins inspiratie en stimulatie! Met dank aan Katrien De Groote en KlasCement! Met hartelijke groeten aan algemeen coördinator Hans De Four, projectcoördinator Bea Claeys van De lat hoog voor talen, en vrijwillig moderator Willy Vermaelen, de bekende blogger van ICTwereld, geen onbekende in The Sausage Machine

   KlasCement.net

Besluit: word lid van KlasCement, abonneer op hun nieuwsbrief of sluit aan als vrijwillige medewerker!

Update 26/27-01-2010, en februari en juli 2010

  • Ondertussen verschenen er kritische besprekingen van de kennisbank van het Ruud de Moor Centrum door KC-leden in de reacties op de KlasCement-bijdrage
  • Nieuws van Margreet van den Berg: een cursus 21eDingen is bij SURFnet van start gegaan. Volgens kenner Margreet zouden het wel eens 121 eDingen kunnen worden …
  • Dingen met een grote D: een compleet overzicht van e-expert Eva Simon, as seen on Edublogs.be (februari 2010)! 
  • John van Dongen over Wikiwijs (in the Summer of 2010).

januari 21, 2010

State of the Blog

 State of the Blog

  Marshall McLuhan                                  

 

The student finds no means of involvement for himself and cannot discover how the educational scheme relates to his mythic world of electronically processed data and experience that his clear and direct responses report.

 

It is a matter of the greatest urgency that our educational institutions realize that we now have civil war among these environments created by media other than the printed word. The classroom is now in a vital struggle for survival with the immensely persuasive “outside” world created by new informational media. Education must shift from instruction, from imposing of stencils, to discovery — to probing and exploration and to the recognition of the language of forms.

McLuhan/Fiore, The Medium is the Massage (1967). Zie Extensions of McLuhan: video’s van het boek op Cultural Farming.

Met dank aan J/! Mijn State of the Blog in de woorden van Marshall McLuhan is ook als deelname bedoeld in de discussie gestart door Gerard Dümmer n.a.v. zijn Leraardingen. Hij opende ook een gelijknamige wiki:

Centraal op leraardingen staan zo’n 30 leraartaken waarbij de aanstaande leraar leert op welke manier ICT educatief gebruikt kan worden in het basisonderwijs.

Onderwijs van gisteren, vandaag en morgen is en blijft een hot topic. Nooit eerder zo wereldwijd aan de orde. Zo belangrijk bevonden en zo fel bekritiseerd.

Update 26-01-2010. Gelijkgestemd. Naar een nieuwe mindsetZo spreekt Jeroen Thys over onderwijs van vandaag en morgen. In dit verband verwijs ik eveneens naar zijn verslag over de Online Educa Berlin 2009. En wie OEB zegt in het Nederlands, zegt Wilfred Rubens.

oktober 29, 2009

So Mini

minigeel2(300)

  

Bloggen over jezelf: egotisering of narcisme, zoals twitteren over jezelf? Of is het gewoon balanceren op de grens tussen ‘persoonlijk’, ‘publiek’ en ‘privé’ ? Eerste besluit: is er nog wel zo’n grens

Ge-yearbook-te foto’s? 😉 Neen toch, ik ben Willem Karssenberg niet, de Trendmatcher in hart en nieren, so trendy. Niet bij te houden.

Back to the future? Rommelen in de oudefotodoos. Jeugdsentiment! Iedereen geeft er zich wel eens aan over: n.a.v. een oude foto (Little Willy, hoe vertederend) of The Beatles van de  jeugdjaren (ik voel mee, André). Back to the future met verjaardagen 2009: 1969, Woodstock, de jaren 70 (My Queen Karo, net gisteren in première), de 50e verjaardag van de miniTweede besluit: The Beatles en de mini, het zijn blijvers.

Back in 1966 The Beatles’ manager Brian Epstein gave each of the Fab Four a Mini Cooper S as a gift. In keeping with the zeitgeist of the time, lead guitarist George had his car painted with psychedelic images such as yantras and Sanskrit mantras. In 1967 this legendary Mini starred in The Beatles’ film Magical Mystery Tour. And now, to coincide with its latest landmark anniversary, MINI is dedicating a modern interpretation of George’s car to the man himself. The MINI has been designed according to the wishes of Olivia Harrison and rekindles the look of George’s famous original.

According to mab01 on forum.minicooper.org. Of bij George Harrison. Of liever in het Nederlands met meer plaatjes? Op Autoblog. En hier in het klein: de Paul Smith Multi Stripe Model Mini. (Not suitable for children under 14 years.)

mini12.(300)png Mini Portraits of the Blogger as a Young Woman in Summers of Love. Van de vroege naar de latere  jaren 70. Of van minijurk en gele plateauschoenen naar maxirok met biesje.Van Golden Sixties naar crisismode. Een blijver: de zwartlederen boekentas, onverslijtbaar. Oeihoe.

 Terugblik op mijn literatuurgeschiedenisles: (nog) geen computers in de klas of laptops in de kleuterklas, geen literatuurgeschiedenis.nl, geen vakcommunity, geen webquest met ridders, jonkvrouwen en liefde, geen nieuwste leeslijsten online zoals De Leeslijst 2010 of Lezen voor de lijst, Lodewijk van Deyssel bijvoorbeeld: noch elektronisch, noch op YouTube, geen Google Books, geen sociale netwerken: op school te bannen (schandelijk! human error!) … of niet: 100 manieren om Facebook in je onderwijs te gebruiken, geen edublogs, (nog) geen educatieve games, geen ICT-handleidngen, geen BeMoved-koffieautomaat in de leraarskamer, nonono, geen KarinBlogt, nanana, geen onderwijs 2.0, geen klassenwiki, geen BZL online, geen leesportfolio met filmische boekverwerking op YouTube, geen Liederenbank, geen digibord, geen Asterix (vandaag 50!) op Wikipedia, geen KlasCement, geen gratis kennisdeling met Serge de Beer (ja, ook ik maak dankbaar gebruik van zijn gratis cursus Onderwijs en ICT!), geen Smetty om de kwaliteit van je leven te helpen verbeteren, geen literatuuronderwijs 2.0 met Jeroen, geen Moniek voor je fijnste Nederlands, neen, geen learning & teaching per mobiel of 4.0, geen klas op Twitter, geen tech45 om bij te kunnen blijven, … Wél. De leraar ‘frontaal’ op een trede, een krijtbord, en papier, boeken en nog heel veel handgeschreven docs. De leerlingen op de foto hier afwezig, maar altijd jong. Altijd nieuwe generaties met een nieuwe dynamiek, nieuwe idealen en dromen in eeuwig nieuwe taal = steeds anders denken. Derde besluit: eindeloze toekomstmuziek.

Back to earth als vierde besluit. De denkcirkel rondgemaakt. So, Mini. Zo bedacht in 2009: de minirok met mini-opdruk. Daar moet je Paul Smith voor heten, nietwaar. 😉 Een toppunt van retoriek door visualisering. Te gék? Neen, toch. De spelende mens back to the future. In mini.

miniPaulSmith400

oktober 10, 2009

Nieuwe media volgens Hans Mestrum (oktober 2009). Naar duurzamer onderwijs, een duurzamere wereld.

Van op (amateur)foto’s verstilde zeelucht naar technologie als lucht: op het web maakt dat slechts een post verschil. Connect, communicate & share: Hans Mestrum, always on experiencealways in touch, doet het op bijzondere wijze voor. Zijn meest recente presentatie plaats ik hier als een belangrijk pleidooi voor meer ICT in onderwijs. Onder ICT versta ik: social media of nieuwe media zoals (micro)blogs en wiki’s. Daarin vormt de presentatie van Hans Mestrum voor mij onmisbaar leermateriaal dat ik op mijn blog, mijn internetdagboek, wil bewaren: een uiterst waardevolle update, een compleet overzicht. Hopelijk mag deze Mestrum voor velen een bevestiging betekenen, een aanmoediging om onbevangen voort te werken in het zicht van de wereld, of inspiratie geven en stimulering om zich aan het web over te geven.

Ik kwam ook onder de indruk van de passie in zijn column Er zijn veranderingen op til, een enthousiasmerend credo dat ik als begeleidende tekst bij zijn slides heb gelezen. 

[…] In het paradigma van de nieuwe tijd krijgen we ook nieuwe communicatiemiddelen tot onze beschikking: de nieuwe media. Middelen waarmee we kunnen creëren, de dialoog kunnen voeren, waarbij de mens echt centraal kan komen te staan. Middelen die ons in staat stellen om bottom-up bezig te zijn met onszelf en de (geïnteresseerde) anderen, in plaats van passend binnen de nu overheersende topdown structuren ons monddood van het ene systeem naar het andere te slepen.
Die nieuwe media zorgen ervoor dat we gehoord kunnen worden, dat we bij kunnen dragen aan een zinvollere context. Dit soort middelen schieten als paddestoelen uit de grond. Ik noem er een paar: weblogs, wikis, podcast, screencast, videologs etc. In essentie hebben ze allemaal gemeen dat het individu, zijn authenticiteit en zijn passies centraal staan en niet het systeem, de gevestigde orde, de hiërarchie.

Fragment uit de inleiding: Hans Mestrum, Er zijn veranderingen op til (column), 2 oktober 2009. Nieuwe media zijn instrumenten voor de creatie van een duurzamere samenleving, een duurzamere wereld.

Zeer bedankt, Hans Mestrum, voor connecting, communicating & sharing!

augustus 28, 2009

Brains van Young Potentials als Laura Dekker. Meisjes en jongens, kijk in je puberende brein! Snel naar www.kijkinjebrein.nl!

FW: Kijk in je brein (aanrader!). KWALITEITSNIEUWS van bij Wilfred Rubens!  

Kinderpsychiater dr. Peter Adriaenssens had het er vanmorgen over n.a.v. de zeilrecordpoging van Laura Dekker. Neen. Als het van hem afhangt, mag ze niet vertrekken: de hersenen van een 13-jarige zijn nog niet voldoende ontwikkeld om solo de wereldzeeën te bevaren. Twee jaar alleen op de wereldzee kan ze volgens hem niet overleven … Pas met zestien/zeventien (voorbeeld: de blog van de 17-jarige wereldrecordzeiler Mike Perham) of nog wat later zijn de hersenen ‘volgroeid’. Om normaal te kunnen ontwikkelen, heeft een tiener als Laura het contact, de entourage nodig van leeftijdgenoten, vrienden en vriendinnen … om – ook emotioneel – te groeien.

In de Volkskrant vanmorgen met het laatste nieuws over zeilster Laura ging het ook al over haar ‘ontwikkelingsniveau‘ …

Hoe(ver) het met hun hersenen staat, kunnen kinderen en jongeren (en u/jij/ik!!!) vanaf maandag zelf ontdekken op een gloednieuwe site van het Brain and Development Lab van de Universiteit Leiden: Kijk in je brein. Hersenen van kinderen en jongeren zijn nog in aanbouw … tussen je 10e en 25e ontwikkelen ze volop … In de puberteit zijn de hersenen eigenlijk bezig met één grote verbouwing…

brein

www.kijkinjebrein.nl

Het bijzondere webadres dat in het brein laat kijken, ben ik schatplichtig aan mijn ‘oude‘ leermeester en zeiler Wilfred Rubens van Technology Enhanced Learning. Bij dezen wil ik hem hartelijk danken voor deze fantastische wegwijzer naar hersenwerking, persoonlijkheidsontplooiing of identiteitsontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek en ‘de praktijk’, wetenschappen, leergierigheidsprikkeling, leerstimulansen, ICT-emancipatie met of zonder webcam, solo online leren, meer.

Nieuwsgierig? Leergierig? Verwonderd? Kijk bij Wilfred! Hij recenseert de site met ingehouden vreugde op zijn bekende professionele, verhelderende wijze! Met hem wil ik de nieuwe, en dus interactieve online leerplek warm aanraden: ongewoon knap bedacht! Juist ja, door een vrouwelijk brein: prof. dr. Eveline Crone, ontwikkelingspsycholoog. Met de lancering van haar nieuwe website zal professor Eveline Crone het academiejaar 2009-2010 aan de Universiteit Leiden mee openen.

breinKIJKin

@ Meisjes & jongens: blijf hier niet langer … en klik je brein open! Wow! (Jullie hebben helemaal gelijk. Mens toch, gebruik je brains … : natuurlijk spreek ik beter jullie leraren 20092010 aan! Ik heb echt niet de pretentie van te denken dat jullie TSM bezoeken. BTW, @ allen: is een mens überhaupt nooit te oud om (bij) te leren!? Hoogste tijd dat ik mijn ouwe vrouwelijke brein wetenschappelijk onderzoek! Met of zonder webcam? Wat jij? Wedden dat Bart het mét webcam doet?!)

PS Mijn logtitel is geïnspireerd op de boektitel Het puberende brein van prof. dr. Eveline Crone. Het puberende brein en Eveline Crone online (video, audio, links): zie de VPRO-uitzending van Noorderlicht en meer!

Update zomer 2010: Wauwel twittert.

Volgende pagina »

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.